Договор за дарение от физически лица

От VarnaLab
Версия от 01:29, 25 март 2018 на Hellmare (беседа | приноси) (Защити „Договор за дарение от физически лица“ ([Редактиране=Позволено само за администратори] (безсрочно) [Преместване=Позволено само з�)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

Днес ……………………., в гр. ……………………………...............………..., между..................................................................................................................... ЕГН................................. л.к. No………............издадена на............................ от............................... Адрес:...................................................................................................................... по-долу Дарител, и ......................................................................................................................, Данъчен номер: ............................, БУЛСТАТ: ........................................, представлявана от ……………………………………………………....., наричана накратко Надарен, се сключи настоящият договор за следното: 1. Дарителят дарява на Надарения сумата от ...................... лв. (словом .......................... лв.) за ................................................................................................................................................................................................................................. 2. Надарения редовно уведомява Дарителя за извършените плащания от дарението. 3. Надарения приема дарението с благодарност и се задължава да го изразходи според дарителската воля. 4. Дарението ще бъде изплатено в полза на Надарения по банкова сметка при ............................................., IBAN: ..............................................., BIC: .............................. или в брой.

За Дарителя: ........................ За Дарения: .................................

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра.